AMBASSADOR CLUB KISBÉR

ALAPSZABÁLY

Az Ambassador Club Kisbér tagsága – tekintettel a társadalmi- és gazdasági környezet változásaira, a Nemzetközi Ambassador Club alapszabályára, a tagság igényeire – 2012. szeptember 26-i alakuló közgyűlésén úgy határozott, hogy alapszabályát az alábbiak szerint alakítja ki:

1. Az Ambassador Club Kisbér adatai, általános rendelkezések:

1 .1. Az Ambassador Club Kisbér neve: Ambassador Club Kisbér

1.2. Az Ambassador Club Kisbér rövidített neve: AC Kisbér

1.3. Az Ambassador Club Kisbér székhelye: H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 34.

Az Ambassador Club Kisbér weboldala (honlap): https://www.ambassador-kisber.hu

Az Ambassador Club Kisbér jelvénye: Arany délkörökkel ábrázolt sötétkék glóbuszban arany nyomtatott nagy A betű

Az Ambassador Club Kisbér pecsétje: kőralakú, benne, köriratban „Ambassador Club Kisbér”, közepén a jelvény ábrája

Az Ambassador Club Kisbér jelmondata: Szabadság – Humanizmus – Tolerancia

1.4. Az Ambassador Club Kisbér társadalmi szervezet, olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Az Ambassador Club Kisbér tagja a Nemzeti Ambassador Club Magyarország (NAC) és az International Ambassador Club (IAC) szervezeteinek.

1.5. Az Ambassador Club Kisbér vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel; azt csak az Ambassador Club Kisbér céljaira használhatja fel.

1.6. Az Ambassador Club Kisbér politikai tevékenységet egyáltalán – sem közvetlenül, sem közvetetten – nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

1.7. Az Ambassador Club Kisbér nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, az Ambassador Club Kisbér honlapján meghirdetett módon.

1.8. Az Ambassador Club Kisbér befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési szabályzatot sem készít.

1.9. Az Ambassador Club Kisbér Magyarország területén működik, a magyar törvényeknek megfelelően, minden itt nem szabályozott kérdésekben ezek az irányadók.

2. Az Ambassador Club Kisbér célja, feladata és tevékenysége

2.1.Célok:

2.1.1. Alapvető célok:

Az Ambassador Club Kisbér alapvető célja, hogy a barátság, a szabadság, a humanitás és segítőkészség eszméin alapuló belső életével és aktivitásával közelebb hozzon egymáshoz különböző képzettségű és foglalkozású embereket az ország határain belül és túl.

Ügyelnek az emberi méltóságra és szabadságra, türelmet gyakorolnak, bátran képviselik saját véleményüket, és készek arra, hogy a közösségért közös felelősséget vállaljanak.

Határokon átnyúló barátságokat ápolnak, egymást kölcsönösen támogatják az élet minden területén.

Előítéletektől mentes találkozókon, nyílt beszélgetéseken, ismeret- és tapasztalatcsere és közös átélés útján segítik elő a megértést és barátságot, helyi-, nemzeti- és nemzetközi szinten.

Készen állnak és nyitottak arra, hogy szociális és kulturális területen elkötelezzék magukat, és tevőlegesen és aktívan lépjenek fel az emberiség békés és baráti együttélése érdekében.

Alapvetően jogosultak az összes Ambassador Club rendezvényein részt venni.

2.1.2. További célok:

– A környezeti nevelés segítése, a környezettudatos gondolkodás széleskörű elterjesztése

– Szellemi erők, belső értékek és az egyén tulajdonságainak kibontakoztatása és gazdagítása

– Az egyént állítani a tevékenység központjába

– „Az emberek alkotják a szabályokat, de ne a szabályok uralják az embert” elv érvényesítése

– A „Mindenki egyért, egy mindenkiért” elv érvényesítése

– Az ember és a természet értékeinek megismertetése és védelme

2.2. Feladatok:

– együttműködés, kapcsolattartás, közös programok szervezése a NAC és IAC szervezeteivel, hasonló tevékenységet végző, hasonló eszméket valló szervezetekkel, szerveződésekkel, csoportokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel

– kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel

– a célokként megfogalmazottak anyagi forrásainak biztosítása és megvalósítása

– Ambassador Club Kisbér tagok számának folyamatos növelése

– kiadványok és oktatási segédanyagok készítése és terjesztése

– hazai és nemzetközi rendezvények szervezése

Az Ambassador Club Kisbér feladatai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely jelen Alapszabályban meghatározott célok elérését közvetlenül szolgálja.

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

kulturális tevékenység,

kulturális örökség megóvása,

természetvédelem

környezetvédelem

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

emberi és állampolgári jogok védelme,

a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

euro-atlanti integráció elősegítése,

3. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

3.1. Az Ambassador Club Kisbér nyitott szervezet. Tagjai lehetnek magyar, külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik belépési nyilatkozatukban kijelentik, hogy az Ambassador Club Kisbér alapszabályát, a közgyűlési határozatokat elfogadják és vállalják a tagdíj fizetését, valamint tevékenységükkel az Ambassador Club Kisbér céljait támogatják.

3.2. Nyilvántartott tagsági formák:

3.2.1. Rendes tag

3.2.1.1. Az Ambassador Club Kisbér rendes tagja lehet magyar és külföldi természetes, nagykorú személy, aki az Ambassador Club Kisbér alapszabályában foglaltakat elfogadja és az Ambassador Klub tevékenységében aktívan részt vesz. A rendes tag részt vehet a közgyűléseken, választhat és választható az Ambassador Club Kisbér szerveibe, bekapcsolódhat az Ambassador Club Kisbér munkájába. A rendes tag automatikusan a NAC és az IAC tagjává is válik.

3.2.1.2. A rendes tag felvételének eljárási szabálya:

a.) Az Ambassador Klub Kisbér rendes tagja az a természetes személy lehet, akinek tagfelvételi eljárását egy rendes tag kezdeményezi (tagjelöltség), és az eljárást követően a közgyűlés a felvételéről dönt.

b.) A kezdeményező rendes tag megindokolja, hogy kit és miért szeretne az Ambassador Club Kisbér rendes tagjainak sorában tudni. A közgyűlés egyszerű, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, hogy a tagjelölést tudomásul veszi, vagy nem veszi tudomásul.

c.) A kezdeményező rendes tag gondoskodik arról, hogy a tagjelölt az Ambassador Club Kisbér két következő, egymást követő hivatalos rendezvényén (és amennyiben mód van rá, nem hivatalos rendezvényeken is) megjelenjék, bemutatkozzék, megismerhetővé váljék.

d.) A rendes tag felvételéről a közgyűlés dönt szavazással, egyhangúlag hozott határozattal. A rendes tag tagsági jogviszonya a felvételéről szóló döntés napján keletkezik.

3.2.2 Tiszteletbeli tag

Az Ambassador Club Kisbér tiszteletbeli tagja lehet az a magyar, vagy külföldi természetes személy, akit érdemei alapján – az Elnökség, vagy a tagság javaslatára – a közgyűlés erre méltónak tart, és ezt a felkérést az érintett személy elfogadja. A tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek. A tiszteletbeli tagok nem válnak a NAC és az IAC tagjaivá. A tiszteletbeli tag tagsági viszonya a közgyűlés erről szóló egyhangú döntésének napján keletkezik.

3.2.3. Pártoló tag

Az Ambassador Club Kisbér pártoló tagja lehet magyar és külföldi, természetes- vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire vonatkozóan ezt a szervezet vezetője kéri, és ezzel az Ambassador Club Kisbér közgyűlése egyszerű, nyílt szavazással, szótöbbséggel egyet ért. A pártoló tag a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt. Ambassador Club Kisbér tisztségeire nem választható, és nem rendelkezik választói joggal. Javaslatokat és indítványokat tehet, de szavazati jog nem illeti meg. A pártoló tagok nem válnak a NAC és az IAC tagjaivá. A pártoló tag tagsági viszonya az általa vállalt támogatás összegének az Ambassador Club Kisbér pénztárába történt befizetésének, vagy az Ambassador Club Kisbér bankszámláján történt jóváírásának napján keletkezik.

3.3. A tagsági viszony megszűnik:

– a tag kilépésével,

– tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,

– a tag törlésével, vagy kizárásával

– az Ambassador Club Kisbér megszűnésével.

A kilépést írásban kell közölni az Ambassador Club Kisbér elnökségével (az elnökség bármelyik tagjával), a megszűnés napja az a nap, amikor az írásban közölt kilépést az Ambassador Club Kisbér elnöke részére benyújtásra kerül.

A közgyűlés nyílt egyhangú szavazással kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabályt, vagy az Ambassador Club Kisbér határozatait rendszeresen és súlyosan megszegi, vagy az Ambassador Club Kisbér hírnevének ártó magatartást folytat. Kizárás esetén a tagsági jogviszony az erről szóló közgyűlési határozat napján szűnik meg. A törlő illetve kizáró határozattal szemben, annak írásbeli közlésétől számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság felé törlése, illetve kizárása jogellenességének megállapítására.

3.4. Tagdíjfizetési kötelezettségek

3.4.1. Az éves tagdíjak mértékét a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi szavazással a beszámoló elfogadását követően határozza meg.

A tiszteletbeli tag: nincs tagdíjfizetési kötelezettsége, NAC és IAC tagdíjfizetési kötelezettsége sincs.

Pártoló tag: tagdíja megegyezik a rendes tagok által fizetendő tagdíjjal és az önként vállalt tagdíjjal. A pártoló tag NAC és IAC tagdíjat nem fizet.

3.4.2. A tagsági díj fizetésének módja

Rendes tagok az Ambassador Club Kisbér kincstárnokánál készpénz-befizetéssel, vagy utalással.

Új rendes tagok a tag felvételét követő 15 napon belül az Ambassador Club Kisbér kincstárnokánál történő készpénz-befizetéssel, vagy utalással.

Pártoló tagok az Ambassador Club Kisbér kincstárnokánál készpénzbefizetéssel, illetve az Ambassador Club bankszámlájára átutalással.

A befizetésekről a Kincstárnok a hatályos számviteli előírásoknak megfelelő bizonylatot köteles kiállítani.

A tagdíjak nemzetközi tagdíj-részének forintban történő megfizetése esetén a kiegyenlítés napján érvényes, OTP valuta-vételi árfolyamon kell elszámolni.

4. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. A rendes tagok jogai:

– részt venni az Ambassador Club Kisbér tevékenységében, rendezvényein,

– választhat és választható az Ambassador Club Kisbér szerveibe,

– beadvánnyal, panasszal, javaslattal élni az elnöksége felé,

– igénybe venni a tagok részére biztosított kedvezményeket, juttatásokat,

– keresőképtelenség esetén tagdíjmérséklést kérni.

4.1.1. Az Ambassador Club Kisbér minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja, képviseletnek e tekintetben helye nincs.

Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.

4.1.2. A pártoló tag az Ambassador Club Kisbér-t anyagilag támogathatja. Tagdíj fizetésére a 3.4.1. és 3.4.2. szerint köteles.

Szavazati joggal nem rendelkezik. Tisztségviselővé nem választható, az Ambassador Club Kisbér rendezvényeit szabadon látogathatja. Jogosult az Ambassador Club Kisbér elnökségétől tájékoztatást kérni az általa nyújtott támogatás felhasználásáról. Az Ambassador Club Kisbér alapszabályában foglalt rendelkezéseket tiszteletben kell tartania.

4.1.3. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségviselővé nem választható, az Ambassador Club Kisbér rendezvényeit szabadon látogathatja. Tagdíj fizetésére nem köteles. Az Ambassador Club Kisbér alapszabályában foglalt rendelkezéseket tiszteletben kell tartania.

4.2. A tag köteles

– a legjobb szándéka szerint közreműködésével támogatni az Ambassador Club Kisbér tevékenységét, céljainak megvalósulását,

– az alapszabályban foglaltaknak, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatoknak eleget tenni,

– az Ambassador Club Kisbér érdekeit képviselni, érvényre juttatni,

– megfizetni a közgyűlés által meghatározott tagdíjat,

– választott megbízatásának legjobb tudása szerint eleget tenni.

5. Az Ambassador Club Kisbér szervezete

– közgyűlés és az elnökség (2 fő; azaz 1 elnök és 1 kincstárnok).

Az Ambassador Club Kisbér vezető tisztségviselője az elnök.

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az Ambassador Club Kisbér működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60 napra válik hatályossá, kivéve, ha legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában illetve az egyes intézkedések megtételében köteles részt venni.

5.1. A közgyűlés

5.1.1.A közgyűlés az Ambassador Club Kisbér legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.

5.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az alapszabály megállapítása és módosítása,

– az évi költségvetés meghatározása,

– az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,

– az elnökség éves beszámolójának elfogadása,

– az elnökség, az elnök és kincstárnok megválasztása,

– a tagok felvétele,

– tagkizárás,

– a tagdíj megállapítása,

5.1.3. A közgyűlést az elnök hívja össze. A meghívót- a napirendi pontok közlésével – a tagokhoz postai, vagy elektronikus postai úton (email) a közgyűlés kitűzött időpontja előtt oly módon kell eljuttatni, hogy azt a közgyűlést megelőző 5. napon kézhez kapják.

5.1.4. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja.

5.1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni. A megismételt közgyűlés – amennyiben ennek lehetőségére a tagok figyelmét a meghívóban előzetesen felhívták – a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes azokban a kérdésekben, amelyek a határozatképtelenség miatt elhalasztott eredeti közgyűlés napirendjén szerepeltek.

5.1.6. A határozathozatalhoz a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének kinyilvánított egyetértő szavazata szükséges (50 % +1 fő), kivéve azokat a kérdéseket, melyben az alapszabály egyhangú döntést, vagy minősített (kétharmadnál több) többséget ír elő.

5.1.7. A határozathozatal módja: nyílt szavazás.

5.2. Az elnökség

5.2.1. Az elnökség az Ambassador Club Kisbér operatív irányító, ügyintéző és képviseleti szerve.

5.2.2. A közgyűlés elnökséget választ titkos szavazással 1 (egy) évre szóló megbízással.

5.2.3. Az elnökségnek magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, amennyiben nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

5.2.4. Az elnökség feladatai:

– a két közgyűlés között irányítja az Ambassador Club Kisbér ügyeit,

– gyakorolja a közgyűlés által átruházott hatásköröket,

– döntésre előkészíti a közgyűlési határozatokat,

– az elnökségen belüli munkamegosztást és a szükséges feltételeket,

– munkáltatói jogkört gyakorol az Ambassador Club Kisbér esetleges alkalmazottai felett,

Az elnökség tagjai tiszteletdíjban és/vagy költségtérítésben nem részesülnek, feladataikat társadalmi munkában látják el.

5.2.5. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. A Tagokat a napirend közlésével az elnök hívja össze úgy, hogy az ülésnap előtt legalább 5 nappal az írásbeli értesítést kézhez kapják.

5.2.6. Az elnökség akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor az elnökség több mint fele jelen van.

Az elnökség döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.2.7. Az elnökség az ügyrendjét maga állapítja meg.

6. A közgyűlés és az elnökség működésére vonatkozó eljárási szabályok

6.1. A közgyűlést vagy az elnökségi ülést az elnök, írásban, hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak, kivéve a megismételt közgyűlés azon esetét, amikor a közgyűlés meghívójában a megismételt közgyűlés időpontját előre közölve a tagok megkapják a figyelmeztetést a megismételt közgyűlés határozatképességének kivételes szabályaira.

6.2. A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a testület nyílt ülésen folytatott vitát követően hozott határozattal, a titokvédelem körét és jogcímét egyértelműen megjelölve dönthet zárt ülés elrendeléséről is.

Tagjelölés, tagfelvétel, tagkizárás kizárólag zárt ülésen történhet.

6.3. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b.) pont), élettársa (a továbbiakban: együtt) a határozat alapján:

– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

– bármilyen más előnyben részesül, illetve

– a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Ambassador Club Kisbér célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Ambassador Club Kisbér által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az Ambassador Club Kisbér vezető szervének elnöke vagy tagja külön nyilatkozatban részletesen nyilatkozik az összeférhetetlenség szabályáról.

Az Ambassador Club Kisbér az éves beszámolóját a saját honlapján megjelenteti.

Az Ambassador Club Kisbér tevékenysége nyilvános, az ezzel kapcsolatos adatok megismerését és iratbetekintést az Ambassador Club Kisbér a székhelyén, minden hónap harmadik keddjén 19.00-kor kezdődő Club-rendezvényen bárkinek, korlátozás nélkül biztosítja.

Az Ambassador Club Kisbér éves beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év március 31. napjáig a közgyűlés általános határozatképességi és döntéshozatali szabályok szerint hozott döntése alapján történik.

Az Ambassador Club Kisbér működésének nyilvánosságát az Ambassador Club Kisbér internetes honlapján történő közzététellel biztosítja.

6.4. A közgyűlésről és az elnökségi ülésekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a közgyűlés vagy az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

A közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő tíz munkanapon belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Ambassador Club Kisbér honlapján közzéteszi.

Az Ambassador Club Kisbér működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Ambassador Club Kisbér székhelyén lehet betekinteni, az Ambassador Club Kisbér titkárának engedélyével arról saját költségére a betekintő másolatot készíthet.

6.5. Nem lehet az Ambassador Club Kisbér vezető tisztségviselője – az adózás rendjéről szóló törvény szerinti ki nem egyenlített köztartozással rendelkező közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig – az a személy, aki ilyen közhasznú szervezetnél vezető tisztséget töltött be a közhasznú szervezet megszűntét megelőző két évben legalább egy évig.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.6. Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.

A közgyűlést követően az elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, bejegyzést a jegyzőkönyv hitelesítő egyik tag hitelesíti.

Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

Az elnök köteles a közgyűlés az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat vagy kötelezettségeket állapítanak meg illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon belül, írásban ajánlott küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni vagy az érintettekkel a döntést tartalmazó írásos dokumentációkat aláíratni.

7. Az Ambassador Club Kisbér képviselete és az aláírási jogok gyakorlása

7.1. Az Ambassador Club Kisbér képviselője az elnök önállóan, illetve akadályoztatása a kincstárnok.

7.2. Bankszámla felett az elnök vagy a kincstárnok önállóan rendelkezik.

8. Az Ambassador Club Kisbér vagyona és gazdálkodása

8.1. Az Ambassador Club Kisbér tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Ambassador Club Kisbér tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – nem felelnek.

8.2. Az Ambassador Club Kisbér vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, pályázaton szerzett támogatásokból és/vagy az Ambassador Club Kisbér célrendszerébe tartozó más szervezetnek végzett szerződés szerinti tevékenység ellenértékéből képződik.

Az Ambassador Club Kisbér megszűnése esetén, annak vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról nem rendelkezik, továbbá ha az Ambassador Club Kisbér feloszlatással szűnik meg, vagy a bíróság az Ambassador Club Kisbér megszüntetését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után a Nemzeti Ambassador Club Magyarország által kijelölt Ambassador Club (ok) tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.

Az Ambassador Club Kisbér működéséről üzleti könyvet kell vezetni, és azt az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az elnök az Ambassador Club Kisbér gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

9. Az Ambassador Club Kisbér megszűnése

Az Ambassador Club Kisbér megszűnik, ha

– a közgyűlés feloszlását elhatározza,

– más társadalmi szervezettel egyesül,

– a bíróság feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja.

10. Záró rendelkezések

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen alapszabályt az Ambassador Club Kisbér 2012. szeptember 26-án tartott alakuló ülése elfogadta, és hatályba léptette.

Kisbér, 2012. szeptember 26.

Kovács István s.k.
elnök